Narciarstwo alpejskie - Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski

Organizator: Klub Uczelniany AZS Politechniki Poznańskiej.

Termin: 20 lutego 2023 r. (poniedziałek)

Miejsce: Stok MALTA SKI, ul. Wiankowa 2, 61 – 131 Poznań.

Kontakt: gogol-ek@o2.pl

Prawo startu. Każda uczelnia ma prawo wystawić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek. Prawo do startu mają wyłącznie zawodnicy posiadający ważną legitymację studencką oraz aktualną legitymacje AZS, a także pracownicy uczelni, posiadający wyższe wykształcenie oraz dokumenty, stwierdzające fakt zatrudnienia i legitymację AZS. Osoby nie posiadające aktualnej legitymacji AZS nie zostaną dopuszczone do startu w zawodach.
Zapisy i zgłoszenia. W celu usprawnienia procedury zapisów i losowania należy przesłać drogą elektroniczną listę zawodników oraz listę zawodniczek zgłaszanych do zawodów (z podaniem: nazwy uczelni, nazwisko i imię zawodnika, nr leg. AZS) na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2023 r. do godziny 12:00. Kolejność podana na liście jest sugerowaną kolejnością zawodników do losowania! (pierwszy zawodnik do pierwszego koszyka, drugi do drugiego koszyka, trzeci do trzeciego koszyka, pozostali w czwartym koszyku do losowania!!!).
E – mail organizatora: gogol-ek@o2.pl

Kategorie. Zawody rozegrane zostaną w dwóch dyscyplinach, w dwóch kategoriach:
• Kobiet – Slalom gigant, dwa przejazdy oraz Slalom, dwa przejazdy.
• Mężczyzn – Slalom gigant, dwa przejazdy oraz Slalom, dwa przejazdy.

Sposób rozgrywania zawodów:
Zawody w pierwszej kolejności rozegrane zostaną na trasie slalomu giganta a następnie slalomu według NRS, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki stoku. O kolejności startu poszczególnych zawodników do poszczególnych konkurencji decyduje organizator (komisyjne losowanie zgłoszonych zawodników na podstawie list zgłoszeń, pozostali zawodnicy bezpośrednio przed zawodami zostają dopisani na koniec listy, jednak nie więcej jak dwie osoby z jednej uczelni). Do drugiego przejazdu, zawodnicy startują według listy z pierwszego przejazdu. Klub zgłaszający ponosi całkowitą odpowiedzialność za poziom przygotowania zawodnika do imprezy.

Program zawodów:

  • Godz. 18:30 – rozpoczęcie zawodów, odbiór nr startowych.
  • Godz. 18:50 – trening, oglądanie trasy.
  • Godz. 19:15 – start do pierwszego przejazdu GS.
  • Godz. 22:00 – zakończenie zawodów.

UWAGA!!! Należy mieć na uwadze że, podane czasy są bardzo orientacyjne i jest dalece prawdopodobne, że w miarę trwania imprezy mogą ulec zmianie.
Punktacja i klasyfikacja z godnie z regulaminem technicznym.

Uwagi końcowe.
1. O kwestiach spornych, interpretacji regulaminu i innych nie objętych regulaminem sprawach decyduje Sędzia Główny.
2. Sędzia Główny może zastosować wobec zawodników nie przestrzegających przepisów następujące kary: upomnienie ustne, wykluczenie z zawodów.
3. Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym zawodnik podczas zapoznawania się z trasą nie może jej przejechać próbnie.
4. Organizator nie zapewnia sprzętu sportowego: nart, butów czy kijków!!!
5. Zawodnicy mają obowiązek posiadać kaski ochronne.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na terenie zawodów i w trakcie zawodów, jak również za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie rzeczy.
7. Pierwsza piątka zawodników i trójka zawodniczek w konkurencjach slalom gigant i slalom, zdobywa AZS PUNKTY do klasyfikacji AMP zgodnie z regulaminem AMP.
Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa.